Województwo Podkarpackie Województwo Małopolskie Województwo Świętokszyskie Województwo Śląskie Województwo Opolskie Województwo Dolnośląskie Województwo Lubuskie Województwo Łódzkie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Pomorskie Województwo Warmińsko-Mazurskie Województwo Mazowieckie Województwo Lubelskie Województwo Podlaskie

Dobra Marka 2011
Laur Klienta 2006-2007

Nagrody - Dobra Marka
oraz Laur Klienta dla
sieci serwisów Point S.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Lokalizator serwisówPolityka Prywatności

1. Informacje ogólne.

Operatorem serwisu umówień jest: Point S Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-205 ul. Młynarska 7 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. St.Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031555, REGON 017294416, NIP 5252215085, kapitał zakładowy 168 078,00 PLN w pełni wpłacony.
Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników/administratorów floty/ właścicieli pojazdów podczas zlecania usług serwisowych lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.). Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Może to obejmować takie działania jak:
- techniczne uruchomienie usługi poprzez wygenerowanie zlecenia usługi w określonym czasie, serwisie i systemie fakturowanie,

- przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy: handlowe, podatkowe, finansowo-księgowe itp., informowanie o terminach wykonania usług i ich zakresie,

- realizację usługi w tym odpowiedzi na pytania serwisów samochodowych związane z wykonaniem zleconej usługi lub też samych użytkowników pojazdów,

- wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,

- bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.

- przesyłanie informacji marketingowych mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami – jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę, – szczegółowe zasady, zakres zgody wraz ze wskazaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),

Operator, jako firma świadcząca usługi na rzecz leasingodawców, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.
Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
Operator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu umówień danych użytkownika, które zostają wprowadzone do systemu Operatora przez samego użytkownika

2. Poprzez dobrowolnie podanie danych celem ich wpisania w formularzu umówień/ zleceniu serwisantowi wykonującemu usługę serwisową w wybranym przez użytkownika serwisie operatora,

3. Poprzez podane dane przez zlecającego usługę, którym może być firma zarządzająca wynajmowaną/leasingowaną flotą pojazdów, która to firma podaje dane użytkownika na bazie łączącej ją umowy, wówczas Operator staje się procesorem i działa w oparciu o indywidualne umowy handlowe.

2. Wybrane metody ochrony danych.

Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieuprawnionym, nieautoryzowanym ochronę przed utratą danych. Hasła użytkowników nie są zapisywane w systemie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa). Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)
Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. Informacje w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Point S Polska sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie , ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa Z Inspektorem danych Osobowych u Administratora możesz skontaktować się pod adresem mailowym rodo@point-s.pl Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej umowy handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z wykonaniem zleconej usługi,

podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych np. administratorom serwera, systemów informatycznych. innym odbiorcom danych np. pośrednikom, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy handlowej jednakże nie dłużej niż przez kres 5 lat po jej zakończeniu,

b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy handlowej, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z właścicielem pojazdu, leasingodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4. Informacje w formularzach.

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika pojazdu, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Administrator, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danego użytkownika pojazdu z samą usługą jaką wykonuje w formularzu zlecenia wypełniając formularz. W takim wypadku dane użytkownika pojazdu pojawiają się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu zlecenia są przetwarzane w celu wynikającym z zakresu usługi konkretnie otworzonego zlecenia np w celu dokonania procesu wymiany opon itp. Każdorazowo zakres otwartego zlecenia w czytelny sposób informuje, do czego on służy uzupełniony w formularzu kontakt do użytkownika pojazdu.